studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Urbano Hydra

Vodovod

SOFTVER ZA PROJEKTIRANJE, ANALIZU I PRORAČUN VODOVODNIH SUSTAVA

Urbano Hydra je softver za projektiranje vodovodnih sustava. Nezamjenjiv je u svim fazama projekta, od idejne do izvedbene. Omogućuje jednostavan unos ulaznih podataka geodezije i GIS-a te nudi moderne alate za postavljanje trase i projektiranje nivelete cjevovoda.

Zahvaljujući dinamičnom modelu, vrlo je jednostavno raditi izmjene koje se iz situacije automatski vide u tablicama te uzdužnim i poprečnim profilima, ali i obrnuto. Integrirani katalozi cijevi, okana, fazonskih komada i ostalih elemenata olakšavaju rad, a katalozi su otvoreni za izmjene i dodavanje novih elemenata.

Dostupan je i poseban set proračunskih alata koji omogućuju zadavanje potreba za vodom, hidraulički proračun i optimizaciju promjera vodovodne mreže te analizu mreže kroz određeni vremenski period. Na raspolaganju je i čitav niz funkcionalnosti za analizu i pregled mreže, filtriranje elemenata prema raznim kriterijima, grafički prikaz podataka (tematske mape), stilovi prikaza, funkcije za uređivanje i preimenovanje.

Tu su i napredne funkcije – analiza presjeka s drugim infrastrukturama, zadavanje podataka za iskope i proračun iskopa, izvještaji raznih vrsta, kreiranje i zadavanje korisničkih podataka, spremanje grupa selekcija i još puno toga.

N

Urbano radi na svim 64-bitnim verzijama AutoCAD-a, Map 3D-a i Civil 3D-a 2019 – 2023

OPĆE KARAKTERISTIKE

Funkcije programa mogu se pokrenuti s glavne radne površine (Workspace), CAD vrpce (Ribbon), alatne trake (Toolbar) ili direktno iz komandne linije CAD-a. Funkcije programa otvaraju dijaloge koji ne sprječavaju rad s ostalim dijelovima programa. Ovo omogućuje otvaranje i rad s više funkcija istovremeno.

Urbano topološki model sastoji se od čvorova i dionica koji predstavljaju osnovne topološke elemente. Čvorovi i dionice automatski formiraju ogranke, nizove i sustave. Ogranci i nizovi mogu se uređivati, lomiti i spajati. Na taj način moguće je kreirati vlastite topološke cjeline što omogućuje brojne prednosti kao što su inteligentne selekcije topoloških elemenata, zadavanje i uređivanje velike količine podataka te crtanje uzdužnih profila prema ograncima ili nizovima, za cijeli sustav odjednom.

Urbano nudi veliki broj različitih, inteligentnih selekcija topologije (čvorovi, dionice, ogranci, nizovi, od čvora do čvora, od stacionaže do stacionaže…). Osim tih opcija selekcije, moguće je kreirati i vlastite grupe spremljenih selekcija. Također, u svim funkcijama, moguće je koristiti i standardnu CAD selekciju.

Ove selekcije nalaze se u svim Urbano funkcijama. Korištenjem selekcija moguće je vrlo brzo i jednostavno zadati cijevi, okna, rovove i sve druge elemente mreže, zadati visine terena i sve druge potrebne podatke, pregledati i označiti elemente u situaciji te crtati uzdužne i poprečne profile.

 

Urbano katalozi pohranjuju informacije o cijevima, oknima, rovovima, gornjim slojevima, fazonskim komadima i još puno toga. Kataloge je moguće vrlo jednostavno uređivati kroz Urbano sučelje ili koristeći Microsoft Excel. Moguće ih je razmjenjivati s drugim članovima projektnog tima, a mogu se postaviti i na mrežnu lokaciju za istovremeno korištenje od strane više projektanata.

Konfiguracije sadrže spremljene postavke i podatke o nekoj Urbano funkciji. Koriste se za pokretanje i izvršavanje brojnih funkcija kao npr. pregleda, oznaka, crtanja uzdužnih i poprečnih profila, tematskih mapa, upita, uvoza i izvoza podataka i mnogih drugih. Moguće je koristiti više različitih konfiguracija iste funkcije.

Ako se uredi konfiguracija koja je primijenjena u crtežu (npr. konfiguracija oznaka ili uzdužnog profila), svi dijelovi crteža nacrtani s tom konfiguracijom automatski će se osvježiti.

Konfiguracije korištene u projektu spremaju se u crtež, a s drugim Urbano korisnicima mogu se razmijeniti jednostavnom razmjenom DWG datoteke. Mogu se pohraniti i na disk lokalnog računala za korištenje na drugim projektima ili na mrežni server za istovremeno korištenje od strane više projektanata.

Urbano pregledi temelje se na konfiguracijama i predstavljaju najbrži način za uvid u projektne podatke. U programu je dostupno nekoliko predefiniranih konfiguracija sa standardnim podacima za čvorove i dionice, a vrlo je jednostavno urediti postojeći pregled ili kreirati novi s podacima po želji.

Svi Urbano podaci dostupni su za pregledavanje, a preglede je moguće sortirati prema bilo kojem podatku te filtrirati. Pregledi se mogu koristiti i za direktan unos podataka kao što su visine terena i nivelete te za preimenovanje. Sadržaj pregleda može se kopirati u međuspremnik (Clipboard) te zalijepiti u bilo koju Microsoft aplikaciju (Word, Excel) ili u CAD tablicu.

Urbano pregledi podataka integrirani su u brojne funkcije programa kao što su funkcije za hidrauličke proračune, analizu presjecišta i mnoge druge.

Urbano nudi veliku količinu projektnih podataka koji se mogu koristiti u svim funkcijama programa (pregledima, oznakama, uzdužnim profilima, funkcijama za uvoz i izvoz…). Ovi podaci uključuju geometrijske podatke, podatke iskopa, podatke hidrauličkih proračuna i sl.

Osim standardnih projektnih podataka, Urbano nudi i mogućnost kreiranja, zadavanja, uvoza i izvoza korisnički definiranih podataka. Moguće je kreirati neograničen broj takvih podataka te ih koristiti kao i svaki drugi podatak u Urbanu. Osim korisničkih podataka, moguće je kreirati i funkcijske podatke koji dinamično izračunavaju određenu vrijednost prema danoj formuli.

Tu su i dodatni podaci mreže koji su povezani s određenom stacionažom ili rasponom stacionaža što ih čini idealnim za opisivanje stanja cijevi, oštećenja i rezultata inspekcije cjevovoda.

Upiti predstavljaju jednostavan način za brzo i jednostavno filtriranje i pretraživanje elemenata. U Urbanu je moguće kreirati razne podatkovne i lokacijske upite te ih koristiti u kombinaciji s drugim Urbano funkcijama kao što su pregledi podataka, oznake, tematske mape, markiranje i sl. Upiti se također temelje na konfiguracijama tako da je razne upite moguće pripremiti jednom, pohraniti ih na disk te ih koristiti na drugim projektima.

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Urbano omogućuje brz i jednostavan unos svih geodetskih podloga kao što su snimljene točke i spojnice. Unos točaka omogućen je iz standardnih tekstualnih formata te raznih drugih izvora.

Urbano nudi mogućnost uvoza rasterskih i vektorskih podloga s lokalnog diska te smještanje tih podloga na ispravnu geografsku lokaciju. Moguće je unijeti veliki broj takvih podloga te ih prikazivati po potrebi, a za vektorske podloge moguće je i filtrirati layere prilikom uvoza.

Urbano omogućuje uvoz Google karata, kao i podataka o visinama terena u obliku točaka s Google platforme. Uvezene informacije o visinama terena (točke) moguće je iskoristiti za izradu digitalnog modela terena za potrebe idejnih rješenja.

Podržane vrste DMT-a uključuju Civil 3D, 3D Face i Terraform – Urbano modul za izradu DMT-a.

DMT moguće je izraditi na nekoliko različitih načina – direktnim uvozom točaka iz tekstualne datoteke, SHP-a ili baza podataka ili konverzijom CAD elemenata kao što su točke i linije na visinama, 3D polilinije ili tekstovi i blokovi. Urbano Terraform nudi i razne alate za rad s oblacima točaka – učitavanje, pregled i uvoz uz korištenje raznih lokacijskih i visinskih filtera.

Tijekom faze projektiranja, visine terena mogu se zadati iz gore navedenih ploha DMT-a te direktnim upisom, linearnom interpolacijom ili uvozom iz vanjskog izvora.

Hidraulički proračun je također jednostavan i brz, mogu se mijenjati parametri i provjeriti rezultati mnogo puta. Još jedna važna prednost programa Canalis i Hydra je dinamička veza među različitim dijelovima i elementima, što omogućuje da se ispravke iz jednog dijela automatski reflektiraju na druge dijelove. Ova funkcija nam daje brzi alat za provjeru alternativa i štiti nas od neželjenih pogrešaka.

Katrin Najdenova, menadžerica

Sofija, Bugarska

FUNKCIJE ZA CRTANJE I PROJEKTIRANJE

Urbano nudi čitav niz opcija za precizno crtanje mreže u situaciji. Prilikom crtanja trase, moguće je automatski zadati i visine terena iz odabrane plohe DMT-a, podesiti niveletu na konstantnoj dubini ispod terena te zadati cijevi i okna. Prilikom crtanja moguće je automatski i označiti nacrtane čvorove i dionice s odabranim oznakama.

Uređivanje nacrtanih elemenata izrazito je brzo i jednostavno korištenjem raznih interaktivnih alata za pomicanje, rotiranje, brisanje i sl. Zahvaljujući dinamičnom modelu, svaka promjena u situaciji automatski se reflektira u svim povezanim uzdužnim profilima, oznakama i pregledima.

Urbano omogućuje konverziju CAD elemenata (linija, 2D ili 3D polilinija) u Urbano sustav. Osim same mreže, Urbano može konvertirati i podatke zapisane u CAD tekstovima i atributima blokova kao što su npr. promjeri cijevi ili visine terena.

Na ovaj način, moguće je konvertirati stare projekte cijevnih mreža nacrtane s običnim CAD elementima u inteligentne Urbano objekte nad kojima je moguće koristiti sve standardne Urbano naredbe.

Sustav u situaciji može se prikazati različitim stilovima prikaza. Dionice mogu biti prikazane kao linije, a čvorovi kao blokovi ili geometrijski oblici. Osim tog osnovnog načina prikaza, dionice i čvorove moguće je prikazati i tlocrtno sa stvarnim dimenzijama cijevi i okana ili u 3D prikazu. Sve vidljive i nevidljive dijelove cijevi i okana (vanjski i unutarnji rubovi, os, stijenka…) moguće je prikazati različitim bojama, šrafurama, tipovima i debljinama linija. Blokove čvorova moguće je urediti ili koristiti vlastite, korisnički definirane blokove.

Različiti stilovi prikaza u situaciji mogu se primijeniti na različite sustave ili dijelove sustava. Ovo je idealan način za vizualno odvojiti dijelove sustava prema vrsti sustava (npr. gravitacijska, tlačna, vakuumska kanalizacija), tipu cjevovoda (magistralni, dovodni, opskrbni…) ili fazi izvođenja (izvedeno, projektirano, van uporabe..).

Oznake se temelje na konfiguracijama. Postoji nekoliko tipova oznaka – oznake dionica, čvorova, stacionaža, ogranaka i nizova, poprečnih presjeka, kuteva, itd. Sve oznake automatski se osvježavaju na bilo koju promjenu u konfiguraciji ili u modelu. Oznake se mogu interaktivno pomaknuti i rotirati. Osim interaktivnog načina, postoji i alat za automatsko razmicanje oznaka. Ovaj alat u svega nekoliko sekundi može automatski razmaknuti sve oznake koje se nalaze u koliziji s topologijom ili s drugom oznakom.

U programu se nudi nekoliko standardnih konfiguracija oznaka s predefiniranim podacima. Svaku konfiguraciju moguće je urediti i kopirati. Također, moguće je i vrlo jednostavno kreirati vlastitu konfiguraciju oznake koristeći ponuđene predloške.

Uzdužni profili temelje se na konfiguracijama što omogućuje njihovo brzo i fleksibilno crtanje i uređivanje. Uzdužni profili mogu se crtati koristeći bilo koju selekciju topoloških elemenata (niz, ogranak, od čvora do čvora…), jedan po jedan ili više uzdužnih profila odjednom.

Iste topološke elemente moguće je prikazati istovremeno u više uzdužnih profila, npr. iscrtane s drugom konfiguracijom (drugačiji podaci, jezik, standard, mjerilo…), a moguće je i zamijeniti trenutnu konfiguraciju drugom.

Uređivanje konfiguracije uzdužnog profila iznimno je jednostavno i prilagođeno korisniku. Svaku komponentu (grafičku ili tabličnu – podatkovnu) moguće je interaktivno odabrati u uzdužnom profilu te za nju podesiti sve detalje kao što su boje, šrafure, veličine, tekstovi, vrste linija, dekorativni blokovi, sadržaj tablice s podacima…

Uzdužne profile moguće je crtati u raznim mjerilima, a iscrtane profile moguće je automatski pripremiti za plotanje na papire željenih dimenzija.

Urbano nudi brojne funkcije za interaktivno crtanje, uređivanje i zadavanje nivelete direktno u uzdužnim profilima.

Niveletu je moguće interaktivno crtati ili numerički zadati zadajući početne ili završne dubine/visine nivelete te padove. Prilikom crtanja i zadavanja moguće je i ubaciti dodatni čvor te pobrisati ili pomaknuti postojeći čvor. Funkcije za uređivanje nivelete omogućuju izravnavanje nivelete po pravcu ili po padu. Niveletu je moguće zadati i na konstantnoj dubini ispod terena za cijeli sustav ili za određene dijelove sustava.

Osim interaktivnih funkcija, Urbano nudi i funkciju za automatsko postavljanje nivelete na temelju pravila. Pravila uključuju razne parametre koji se moraju zadovoljiti kao što su minimalna i maksimalna dubina ispod terena te minimalni apsolutni pad nivelete cijevi. Cilj funkcije je dobiti optimalnu poziciju nivelete cijevi na način da se minimizira broj točaka infleksije odnosno broj potrebnih zračnih ventila i muljnih ispusta. Ukoliko niveletu nije moguće zadati prema definiranim pravilima, funkcija može automatski ubaciti dodatne čvorove na mjestima dodatnih točaka kako bi se postiglo zadovoljavajuće rješenje.

Konfiguracije automatskog zadavanja nivelete mogu se pohraniti na disk radi naknadnog korištenja i razmjene s drugim članovima projektnog tima.

Urbano katalog nudi nekoliko standardnih tipova rovova (pravokutni, trapezni, sa ili bez stepenice, sa ili bez oplate). Također, postoji i katalog gornjih slojeva koji se mogu sastojati od proizvoljnog broja slojeva različite debljine. Rovove i gornje slojeve moguće je dodijeliti topološkim elementima koristeći razne topološke selekcije, od čvora do čvora ili od stacionaže do stacionaže.

Za standardne rovove moguće je pripremiti konfiguracije poprečnih presjeka koje sadrže sve grafičke komponente kao što su boje, šrafure, kote te podaci. Poprečne profile moguće je iscrtati na bilo kojem dijelu mreže interaktivnim odabirom stacionaže u situaciji ili u uzdužnim profilima te automatski u karakterističnim točkama mreže ili na konstantom razmaku.

Osim standardnih tipova rova, moguće je definirati i parametarski rov proizvoljnog oblika. Ovakav parametarski rov može se koristiti i kao rov s više cijevi.

Za zadane rovove moguće je izračunati ukupne volumene iskopa, volumene iskopa prema dubinskim zonama, volumene posteljice i svih slojeva zasipa te površinu oplate.

Moguće je izraditi detaljne montažne sheme čvorova na temelju kataloga montažnih elemenata (fazonskih komada i armatura). Dostupan je katalog parametarskih i blokovskih elemenata kojeg je moguće urediti ili napraviti vlastiti. Svi komadi i sheme crtaju se interaktivno i u mjerilu.

Osim detaljnih shema, u Urbanu postoji i funkcija za automatsko crtanje shematskih simbola čvorova. Ove sheme crtaju se na temelju pravila koja je moguće podesiti i kataloga simbola. Simboli i sheme nisu u mjerilu i koriste se za simbolični prikaz čvorova. Moguće je u svega nekoliko sekundi dobiti sve sheme čvorova.

U oba slučaja, svaka shema ima tablicu s nazivima i količinama upotrjebljenih elemenata, a jednostavno je dobiti i popis svih elemenata u cijelom projektu u obliku CAD tablice ili Excel izvještaja.

Kućni priključci mogu se crtati posebnim funkcijama prilagođenim za kućne priključke. Karakteristika kućnih priključaka u Urbanu je da se mogu spojiti na čvor (okno) ili direktno na dionicu (cijev) bez da lome dionicu na dva dijela. Kućni priključci mogu se sastojati od jedne ili više dionica, a mogu se crtati interaktivno ili konverzijom CAD elemenata (linije i polilinije). Funkcije za crtanje omogućuju direktan unos podataka o visinama terena, visinama/dubinama nivelete, padovima i cijevima. Kućni priključci mogu se automatski i označiti prilikom crtanja.

S Urbanom, već smo projektirali preko 4000 km kanalizacijskih i vodovodnih mreža. Za nas, Urbano softver predstavlja potpuno rješenje.

Andrei Bulumete, glavni projektant

Bukurešt, Rumunjska

FUNKCIJE ZA ANALIZU

Urbano omogućuje automatsku analizu presjecišta između različitih cijevnih sustava. Program analizira sva križanja, kao i sve nedopuštene presjeke (kolizije) između cijevi i okana. Presjecišta su potpuno dinamična i automatski se osvježavaju u svim pogledima i pregledima prilikom crtanja te horizontalnog ili vertikalnog mijenjanja trase.

Udaljenost između elemenata koji se križaju u situaciji određuje se kao najkraća 3D udaljenost između presječenih elemenata. Presjecišta se mogu pregledavati grafički u 2D ili 3D prikazu, a svi podaci presjecišta mogu se pregledati tablično i prikazati u oznakama u situaciji i uzdužnim profilima.

Vrlo je jednostavno dobiti izvještaj sa svim potrebnim podacima presjecišta kao što su koordinate, dubine, stacionaže i udaljenosti presječenih cijevi.

Osim presjecišta između Urbano cijevnih sustava, moguće je analizirati i presjecišta s CAD elementima (linije, 2D ili 3D polilinije) koji mogu predstavljati različite cijevne ili kabelske infrastrukture kao što su plinovodi, strujni ili telekomunikacijski kablovi i sl.

Urbano omogućuje analizu presijecanja cijevnih sustava sa sustavom parcela. Podaci o presječenim parcelama kao što su broj parcele, duljina cjevovoda unutar parcele, početna i završna stacionaža cjevovoda na ulazu/izlazu iz svake parcele i mnogi drugi mogu se prikazati u tablicama pregleda ili u tablici uzdužnog profila. Oko samog cjevovoda moguće je iscrtati i buffer zonu (zonu utjecaja, zonu zahvata) te izvršiti poligonalnu analizu preklapanja (tzv. Overlay analizu) između sustava parcela i buffer zone. Na ovaj način moguće je dobiti sve zahvaćene parcele te sve podatke o tim parcelama kao što su površina zahvaćenog dijela te postotak originalne parcele što su vrlo važne informacija za potrebe određivanja prava služnosti i izvlaštenja zemljišta.

HIDRAULIČKI PRORAČUNI

Urbano Hydra omogućuje brzo i jednostavno zadavanje svih potrebnih elemenata vodovodnog sustava (izvor vode, vodosprema, pumpa, različite vrste ventila…) te podešavanje njihovih postavki i parametara.

Potrebe za vodom moguće je zadati korištenjem raznih ponuđenih metoda – interaktivno (točkasto) kroz tablicu podataka ili automatski s obzirom na raspodjelu broja stanovnika. Moguće je definirati različite tipove potrošača (stanovništvo, turisti, točkasti potrošači (npr. industrija…), protupožarne potrebe, vlastite potrebe cjevovoda, gubici vode…) te za svakog potrošača definirati parametre potrošnje te vremenski uzorak. Definirane potrošače moguće je grupirati u scenarije i potom te scenarije koristiti za paralelni hidraulički proračun i usporedbu rezultata po različitim scenarijima.

Optimizacija cijevi omogućuje automatski proračun optimalnih promjera cijevi na temelju prethodno definiranih potreba za vodom i ciljanih brzina vode u cijevima. Za različite dijelove mreže moguće je postaviti različite ciljane brzine i različite rangove promjera cijevi kako bi se dobili što bolji rezultati. Dobiveni rezultati mogu se usvojiti ili modificirati alatima za post-procesiranje. Proračun se temelji na metodi genetskih algoritama.

Urbano Hydra koristi EPANET za hidrauličke proračune. EPANET kod ugrađen je u Urbano tako da nije potrebno imati EPANET instaliran na računalu. Na temelju prethodno definiranih elemenata mreže i promjera cijevi, zadanih parametara i potreba za vodom, Urbano Hydra može izvršiti trenutni hidraulički proračun za jedno vremensko stanje ili kompletnu vremensku simulaciju tijekom određenog vremenskog perioda. Korištenjem pravila moguće je kontrolirati rad elemenata mreže u vremenu. Svi rezultati (protoci, brzine, hidraulički gubici, visine piezometara i tlakovi) mogu se analizirati tablično kroz preglede podataka ili grafički kroz grafove, uzdužne profile i tematske mape.

Mrežu napravljenu s Urbano Hydrom moguće je izvesti u EPANET INP datoteku. EPANET INP datoteka svjetski je standard za komunikaciju različitih softvera za hidrauličke proračune i modeliranje. Kompletna geometrija, kao i svi ulazni podaci za proračun, tako se mogu prenijeti u EPANET ili neki drugi softver koji podržava INP datoteku. Isto tako, komunikacija je moguća i u suprotnom smjeru. Mrežu napravljenu s nekim drugim softverom moguće je preko funkcije za uvoz iz INP datoteke uvesti u Urbano. Osim kompletne mreže, moguće je uvesti i samo rezultate hidrauličkog proračuna.

GIS I BIM FUNKCIONALNOST

Urbano nudi čitav niz opcija za dvosmjernu komunikaciju sa standardnim GIS formatima i bazama podataka. Urbano može uvesti i izvesti mrežu i podatke iz ESRI SHP datoteke, različitih SQL baza podataka, Excel-a ili obične tekstualne datoteke. Prilikom uvoza moguće je koristiti i lokacijske upite kako bi se mreža uvezla samo na području od interesa. Uvezene elemente (dionice i čvorove) iz vanjske datoteke moguće je interaktivno ili automatski povezati s Urbano katalozima cijevi i okana.

Urbano podržava standardne BIM formate kao što su LandXML, IFC i Navisworks NWC datoteka. Za LandXML format podržana je dvosmjerna komunikacija (uvoz i izvoz) terena, cijevnih sustava te sustava parcela zajedno sa svim podacima. Za IFC i Navisworks NWC format podržana je jednosmjerna komunikacija (izvoz) terena i cijevnih sustava zajedno sa svim podacima.

MODULI, PAKETI I LICENCE