Urbano

  


Preuzimanje brošure
 
Nakon više od 2 godine razvoja, sretni smo što možemo predstaviti novi Urbano 10. Prateći nove trendove u softverskoj industriji i usvajajući nove tehnologije, stvorili smo iznimno napredan produkt, sastavljen od najmodernijih alata za projektiranje vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih sustava.
Urbano 10 kombinacija je novih funkcionalnosti i značajno poboljšanih postojećih. Trudili smo se da budu čim lakše za korištenje, jednostavnije za usvajanje, da podržavaju moderne CAD platforme te da omoguće što bolju komunikaciju s drugim softverima, što je danas, u doba BIM tehnologije, izuzetno važno. 
 
Radeći na razvoju Urbana 10 bavili smo se raznim inženjerskim temama, više no ikad komunicirali s korisnicima, obrazovali se po pitanju softverskih tehnologija i novih zahtjeva na području projektiranja infrastrukture, te sudjelovali na izradi BIM projekata. Podržali smo želje brojnih korisnika, kako bi program bio što bolji i zadovoljio najzahtjevnije projekte.
 
Novu verziju registrirani korisnici mogu preuzeti ovdje.
 
  
Neke novosti u Urbanu:
 
Nova analiza presjecišta

Analiza presjecišta potpuno je redizajnirana - dodan je novi panel na kojem se nalaze sve funkcije vezane za analizu presjecišta. Omogućena je analizu presjecišta u 3D-u. Sva presjecišta sada su u potpunosti dinamična – bilo koja promjena u situaciji ili u uzdužnim profilima automatski se reflektira u cijelom modelu.  Dodan je i cijeli niz novih funkcionalnosti koje uključuju nove preglede presjecišta, automatske oznake, funkciju za odabir sustava (koja omogućuje izradu raznih testova), izradu izvještaja presjecišta...
 
 
 
Hidrauličko modeliranje u Hydri

Dodan je cijeli niz novih funkcija koje omogućuju hidrauličko modeliranje i vremensku simulaciju vodoopskrbnog sustava. Omogućeno i zadavanje pravila koja omogućuju kontrolu raznih parametara modela u vremenu. Proširene su funkcije za analizu rezultata proračuna. 
 
  

Automatsko crtanje montažnih shema čvorova u Hydri
 
Nova funkcionalnost za automatsko crtanje montažnih shema čvorova omogućuje brzo crtanje velikog broja shema. Dodane su nove funkcije za interaktivno zadavanje ventila i hidranata. Sheme čvorova računaju se prema nizu pravila, koja je moguće podesiti. Automatski nacrtane sheme moguće je pregledavati i interaktivno urediti. Svaka shema čvora ima svoj iskaz količina, a moguće je i kreirati i ukupni iskaz količina za cijeli projekt.
 
  

 
Proračun protoka i hidraulički proračun u Canalisu

Funkcije za proračun protoka i hidraulički proračun su obnovljene. Omogućen je proračun protoka i zapis podataka prema različitim parametrima za iste djelove mreže, te dimenzioniranje zatvorenih pravokutnih kanala. Opcije za dimenzioniranje cijevi sada omogućuju definiranje uvjeta maksimalne ispunjenosti cijevi u ovisnosti o rezultirajućim promjerima. Omogućena je izrada različitih scenarija protoka. To omogućuje paralelne hidrauličke proračune i usporedbu rezultata prema različitim scenarijima korištenjem posebnih pregleda za analizu scenarija.
 
 
... i još mnogo toga !
 
 
Karla Germanis, mag.ing.aedif. 
20.7.2020.

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance