Urbano Canalis

  


 

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

 
Preuzimanje brošure

Dodatne informacije

Upit za prezentaciju

 

 

Urbano Canalis podržava projektni proces od početka do kraja bez obzira na vrstu projekta. Brzina i točnost dinamičkog modela djeluje u sinergiji sa fleksibilnim načinom projektiranja koje omogućava sustav konfiguracija. Razmjena podataka s komplementarnim programima je ugrađena i podržava preko deset formata datoteka. Uz to, na raspolaganju stoji puni set proračunskih i analitičkih alata koji upotpunjuju mogućnosti programa.

 

Urbano radi na svim 64-bitnim verzijama AutoCAD 2017 - 2021

 
 

 Urbano Canalis

 Urbano Canalis PRO

 Urbano Ultimate

     
 * Digitalni model terena
 Sve prethodne funkcije
 Sve prethodne funkcije
 * Konverzije linija/polilinija
 + Uvoz/Izvoz .shp & .tab
 + Projektiranje vodovodnih sustava
 * Konverzije teksta i atributa blokova
 + Uvoz/Izvoz baza podataka
 + Unos podataka prema EPANET-u
 * Projektiranje u situacijii uzdužnim profilima
 + Uvoz/Izvoz AutoCAD Civil 3D
 + Uvoz/Izvoz EPANET
 * Određivanje slivnih i uticajnih površina
 + Izvoz u .ifc
 + Dimenzioniranje vodovodnih cijevi
 * Proračuni protoka i hidraulički proračuni
 + Napredni poprečni profili
 + Crtanje i uređivanje shema čvorova
 * Analiza presjecanja cijevi
 + Napredno projektiranje rova
 + Stvaranje i uređivanje poligonske topologije
     + Buffer i overlay analize, tematske karte


 + Analiza presjecanja cijevne i poligonske topologije


 + Alati za upravljanje rasterskim i vektorskim podlogama
 
  

Ključne funkcije

Sučelje programa
Funkcije programa mogu se pokrenuti sa bočnog komandnog panela, Ribbon trake, prilagodljive alatne trake ili direktno iz komandne linije AutoCAD®-a. Funkcije programa otvaraju prozore koji ne sprečavaju rad s ostalim dijelovim programa. Ovo omogućava otvaranje i rad s više funkcija (prozora) istovremeno.

Korisničko sučelje je prilagođeno različitim radnim procesima, čime štedi vrijeme i poboljšava iskustvo korištenja programa.

Cijevni sustavi

Cijevni sustavi izrađeni s Urbanom automatski grupiraju osnovne elemente, čvorove i cijevi, u topološki mrežni sustav. Postoji pet topoloških elemenata: čvor, dionica, grana, niz i sustav. Nizovi se mogu uređivati, što omogućuje napredne operacije kao npr. črtanje svih uzdužnih profila odjednom.

Mrežna topologija predstavlja jedinstvenu prednost, mogućnost odabira i uređivanja velikih grupa podataka.

Izbor i unos podataka

Izbor i unos podataka predstavlja ključnu razliku između Urbana i drugih programa. Urbano uključuje mogućnost izbora više topoloških elemenata odjednom, od čvora do čvora, od stacionaže do stacionaže, prema zadanom upitu i sl. Čak je moguće stvoriti vlastitu grupu koja se sastoji iz više standardnih topoloških elemenata prema izboru korisnika.

Ugrađene funkcije za odabir i unos podataka povećavaju preciznost i značajno smanjuju vrijeme projektiranja.

Pregledi
Tablice s pregledima predstavljaju najbrži način za uvid u projektne podatke. Temeljeni su na konfiguracijama i mogu se slobodno stvarati i uređivati. Sadržaj pregleda može se kopirati u Microsoft Excel i AutoCAD® tablicu.

Korisnički podaci i dodatni podaci

Fleksibilan način za dodavanje, uvoz i izvoz podataka povezanih s topološkim elementima. Korisničkim podacima se pristupa jednako kao i svim drugim podacima te mogu biti dio bilo koje konfiguracije. Dodatni podaci povezani su s određenom stacionažom ili rasponom stacionaža, što ih čini idealnim za opisivanje stanja cijevi, oštećenja i rezultata inspekcije cjevovoda.

Upiti
Predstavljaju jednostavan način za stvaranje kompleksnih grupa podataka za daljnju analizu. Upiti se često upotrebljavaju za filtriranje podataka na temelju povezanih kriterija. Temeljeni su na konfiguracijama i mogu se koristiti sa pregledima, tematskim mapama i stilovima.

Konfiguracije

Konfiguracije predstavljaju spremljene postavke i podatke o nekoj Urbano funkciji.

Koriste se za pokretanje i izvršavanje rezultata mnogih funkcija kao npr. uzdužnih profila, oznaka, pregleda, uvoza i izvoza podataka, analize presjecišta i automatske definicije nivelete. Moguće je koristiti više razlicitih konfiguracija iste funkcije. Ukoliko se osvježi konfiguracija koja proizvodi dio crteža npr. uzdužni profil, svi dijelovi crteža proizvedeni tom konfiguracijom biti će automatski osvježeni.

Konfiguracije korištene u projektu spremaju se u .dwg datoteku. Konfiguracije se s drugim Urbano korisnicima mogu razmijeniti jednostavnom razmjenom .dwg datoteka. Mogu se pohranjivati na disku lokalnog računala ili na mrežnom serveru.
 

Funkcije za crtanje i projektiranje

Uzdužni profili
Uzdužni profili temelje se na konfiguracijama što njihovo crtanje čini brzim i fleksibilnim te daje vrlo detaljne rezultate. Moguće je koristiti bilo koju selekciju topoloških elemenata i iscrtati jedan ili više uzdužnih profila odjednom. Na uređivanje je stavljen poseban naglasak uz procedure koje omogućavaju uređivanje tipa, pada i pozicije okna; dubinu ispod terena, pad, promjer i niveletu cijevi; te grafičke detalje prikaza kao što su boje, šrafure, vrste linija, tip i poziciju oznaka, dekorativne blokove i sadržaj tablice s podacima.

Funkcije za crtanje i projektiranje predstavljaju ključni razlog za korištenje Urbana.

Precizno crtanje u situaciji je važan dio Urbano projekta. Moguće je koristiti napredne funkcije za automatsko postavljanje cijevi, okana, oznaka i visina terena kako bi se skratilo vrijeme cranja. Uređivanje je vrlo komforno s obzirom da se svaka promjena prozicije dionice i čvora automatski reflektira u svim povezanim uzdužnim profilima, oznakama i pregledima. Sustav u situaciji može se prikazati razlicitim stilovima kao npr. cijevi i okna sa stvarnim promjerima, cijevi koje se crtaju do ruba okna ili u punom 3D prikazu.

Funkcije za crtanje, uređivanje i stilizaciju omogućuju brze promjene u projektu a istovremeno zadržavaju točnost projektnih podataka.

Oznake su temeljene na konfiguracijama, automatski se osvježavaju i mogu se postavljati za dionice, čvorove, nizove i stacionaže. Alat za automatsko repozicioniranje oznaka može zančajno unaprijediti čitljivost crteža u roku od samo nekoliko sekundi. Procedura repozicioniranja može se ponoviti više puta na bilo kojem dijelu sustava a oznake se mogu pomaknuti i ručno.

Mnogobrojne opcije za označavanje jednostavne su za korištenje i pritom daju odlične rezultate.

Visine terena i DMT

Podržane vrste DMT-a uključuju AutoCAD® Civil 3D®, 3D Face i Terraform, Urbano modul za izradu DMT-a. Visine terena mogu se postaviti i direktnim upisom, linearnom interpolacijom ili uvozom iz tekstualne datoteke.

Rovovi, poprečni presjeci i proračun iskopa

Konfiguracije rova i poprečnih presjeka mogu se uređivati a rubovi rova mogu se prikazati u situaciji. Proračun iskopa može se izraditi tako da precizno prikazuje volumene određenih slojeva. 
 
Analiza presjecišta cijevi
Radi se o posebnom sučelju za analizu, označavanje i stvaranje izvještaja temeljenih na presjecištima Urbano infrastrukturnih sustava kao što su odvodnja, vodovod ili druga cijevna i kablovska infrastrukture kao npr. plin, struja, optički kablovi i sl. Od sada je moguće presjecišta pregledavati i u 3D-u!

Konverzija CAD objekata
Cijevne mreže izrađene standardnim AutoCAD® objektima kao što su linije, polilinije i blokovi, mogu se pretvoriti u Urbano sustave. Dodatni podaci koji se nalaze u tekstu ili atributima blokova mogu se pretvoriti u podatke kao što su promjeri cijevi ili visine terena.

Kad postanu dio Urbano sustava nad njima se mogu koristiti svi alati za projektiranje, uređivanje i analizu. Kao i u drugim projektima, moguće je koristiti konfiguracije izvoza podatka za prijenos sustava u eksterne formate kao što su .shp, AutoCAD® Civil 3D® ili bilo koja OLE DB kompatibilna baza podataka.

Alati za konverziju dio su svakog Urbano proizvoda i predstavljaju snažan mehanizam za obnavljanje i upotrebu starih crteža cijevnih sustava.
 

Projektiranje oborinske i otpadne odvodnje

Uzdužni profili i nivelete

Urbano Canalis ukljucuje široki set alata i konfiguracija prilagodenih specifičnim zahtjevima izrade uzdužnih profila pri projektiranju oborinskih i otpadnih voda. Posebni alati prate svaki korak izrade projekta uključujuci odabir podataka, uređivanje uzdužnih profila i nivelete, upravljanje uzdužnim profilima i pripremu za plotanje. Uzdužni profili mogu se premještati, brisati i kopirati a moguće je i zamijeniti trenutnu konfiguraciju drugom. Promjena bilo kojeg dijela ili svojstva kao npr. boje, poravnanja teksta, veličine, vrste linije, vrste bloka, podataka u tablici i sl. može se spremiti u novu konfiguraciju.
 
Poseban naglasak je dat na uređivanje nivelete. Program omogućava potpunu interoperabilnost alata za interaktivno i automatsko projektiranje što donosi fleksibilnost bez premca. Ručno uređivanje je potpuno interaktivno i omogućuje direktno crtanje u uzdužnim profilima kao i pregled svake promjene prije njenog izvršenja. Mogu se koristiti napredne funkcije kao umetanje okna u uzdužnom profilu, podešavanje pada okna i poravnanje nivelete po pravcu ili po padu. Funkcije za uređivanje mogu se koristiti prije ili nakon unosa cijevi i okana.
 
Automatsko uređivanje nivelete temeljeno je na grupi kriterija koji će proizvesti optimalno rješenje. Kriteriji, izmedu ostalog, uključuju maksimalnu i minimalnu dubinu i pad, postojece bočne uljeve i već određene nivelete. Svi kriteriji postavljaju se u jednom programskom prozoru što povećava preglednost i kontrolu. Rješenje se izračunava na temelju kriterija te se primjenjuje na odabrane uzdužne profile.

Sve postavke mogu se pohraniti u konfiguraciji radi naknadnog korištenja, uređivanja i razmjene sa dugim članovima projektnog tima.

Prefabricirana okna

Urbano Canalis ukljucuje funkciju za odabir prefabriciranih betonskih elemenata koji će se koristiti za izgradnju određenog okna. Katalog prefabriciranih betonskih elemenata temelji se na standardima EN 1917-2005 i DIN V 4034-1 i može se proširivati novim elementima koje unosi korisnik. Sastav elemenata okna ovisi o niveleti cijevi i dubini okna uz dinamicku kontrolu i podešavanje ukupne visine okna. Na temelju složenih okana moguce je izraditi popise elemenata i izvještaje.

Kućni priključci
Kućni priključci mogu se unijeti ručnim i automatskim alatima za crtanje ili konverzijom CAD elemenata kao što su linije i polilinije. Dodatne mogućnosti uključuju unos visina terena i niveleta, uređivanje oznaka i odabir vrste i promjera cijevi.

Slivne i utjecajne površine

Slivne površine za proračun oborinskih protoka izrađuju se iz zatvorenih površina koje tvore linije ili polilinije. Ovo se odnosi i na podpovršine s razlicitim koeficijentima otjecanja kao što su npr. krovovi i automobilski prilazi. Utjecajne površine za sanitarne i industrijske protoke izrađuju se na sličan način i temelje se na specificnim parametrima kao što je npr. gustoća stanovnišva.

Protok i hidraulički proračun

Manager protoka upravlja različitim nacionalnim i internacionalnim proračunskim metodama kao što su proračun oborinskog protoka s ITP krivuljama, otpadnog protoka iz utjecajnih površina, dodatnih oborinskih protoka, stranih protoka, tranzitnih protoka i ukupnih protoka. Rezultati proračuna temeljeni su na konfiguracijama što omogucava praćenje ulaznih i izlaznih podataka. Hidrauličko dimenzioniranje se temelji na metodama Darcy-Weisbach i Prandtl-Colebrook.
 

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance