Analiza količina iskopa za cijevne sustave u programu Navisworks

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korištenje  3D softvera za koordinaciju za analizu kolizija i procjenu količina (4D i 5D) je standardni dio BIM postupaka. Analiza količina u programu Navisworks se naziva kvantifikacija. Potrebno je istaknuti da softveri poput Navisworksa ne mogu proračunavati količine na osnovi kreiranog BIM modela. Navisworks može samo operirati sa vrijednostima koje su prethodno izračunate i zapisane u elementima BIM modela korištenjem softvera za detaljno projektiranje poput Urbana.
 
Urbano je softver za detaljno projektiranje cijevne infrastructure. Urbano može izračunati sve potrebne veličine na osnovi definicije cijevi i njenog rova. Na raspolaganju su različiti tipovi rova. Iz Urbana je moguću zapisati kompletnu geometriju i pridružene podatke u standardne BIM formate (IFC, NWC). Svi pridruženi podaci (uključujući podatke vezane za rov) mogu se grupirati što omogućuje efikasnu upotrebu u Navisworksu. Korištenjem standardne funkcionalnosti u Navisworksu, moguće je analizirati sve potrebne veličine.
 
 
Mr.sc. Dražen Galić, dipl.ing.građ. 
18.12.2020. 

 

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance