studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

AQUATERRA

Vodeni tokovi

Aquaterra

PROJEKTIRANJE KANALA I RIJEČNIH KORITA BIM PRISTUPOM

Aquaterra je profesionalni softver za projektiranje kanala i riječnih korita koji zadovoljava BIM principe. Aquaterra integrira hidrauličke proračune izvedene programima MIKE FLOOD i HEC-RAS s projektiranjem sustava za zaštitu od poplava, sustava navodnjavanja i sanaciju klizišta. Aquaterra omogućava kreiranje BIM modela odnosno 3D modela s proizvoljnim podacima . Model je moguće zapisati u IFC format

INTUITIVNO KORISNIČKO SUČELJE

Korisničko sučelje je pažljivo definirano da omogući konzistentno korištenje u skladu s uobičajenom praksom projektiranja. Ovime je omogućeno brzo učenje i jednostavno korištenje programa

OD IZRADE IDEJNIH DO GLAVNIH PROJEKATA

Softver sadržava naredbe i alate koji se koriste u cijelom procesu projektiranja, od idejnih rješenja, idejnih projekata pa do glavnih i izvedbenih projekata. Funkcionalnost programa seže od inicijalnog unos geodetskih podataka, potrebnih analiza i proračuna, kreiranja 3D modela riječnog korita do pripreme kompletne dokumentacije

OSOBINE

UREĐIVANJE URBANIH PODRUČJA

U CGS Labs softveru uključena je funkcionalnost za kreriranje digitalnih modela terena na osnovi različitih prostornih podataka poput točaka i linija loma. Ova funkcionalnost omogućava korištenje Aquaterre u osnovnom AutoCAD-u. Aquaterra također podržava korištenja Civil 3D digitalnog modela terena.
Aquaterra sadrži funkcionalnost za kreiranje složenih pokosa (nasipi, usjeci) prema višestrukim uvjetima. Ova se funkcionalnost može efikasno primjeniti u različitim uvjetima na mnoge elemente projekta poput različith vrsta nasipa, vodozaštitnih objekata i slično.

PROJEKTIRANJE KANALA I VODOTOKOVA

3D model kanala i riječnih korita se sastoji iz 3D površina ili 3D tijela. 3D površine kanala ili vodotokova se automatski rade iz 3D linija i modela terena korištenjem funkcija za crtanje pokosa (grading). 3D model sastavljen od tijela (solid) zasniva se na površinama definiranim u poprečnim profilima. 3D model s pridruženim podacima može biti učitan u Autodesk Infraworks, Navisworks i može biti korišten u različitim BIM procesima.
Aquaterra nudi veliki broj opcija za kreiranje i uređivanje osi kanala i vodotokova. Između ostalog omogućeno je kreiranje osi na osnovi tangentnog poligona, korištenje plivajućih i fiksnih elemenata i kreiranje osi od postojećih elemenata. Različite opcije označavanja osi i kreiranja izvještaja zadovoljavaju sve potrebe u projektiranju.
Kao rezultat hidrauličkih proračuna (MIKE FLOOD or HEC-RAS) dobivaju se podaci različitih vodnih lica (npr. različiti povratni periodi). U Aquaterri je moguće prikazati istovremeno više vodnih lica u odnosu na određenu os. Isto tako je moguće prikazati dodatne objekte (kanali, linije zahvata…) koji su definirani u situaciji preko projekcije na profile (uzdužne i poprečne).
Aquaterra omogućava brzo iscrtavanje poprečnih profila vodotokova i kanala s pridruženim vodnm licima. Ako se radi projekt rekonstrukcije korita i obale izuzetno je jednostavno i brzo definiranje novih elemenata korita. Interaktivni pristup radu s poprečnim profilima omogućuje kontrolu svih definiranih veličina.
U projektiranju vodotokova često je potrebno predvidjeti prepreke/pregrade koje smanjuju protok vode i prijenos sedimenta. Aquaterra sadrži funkcionalnost za definiranje pera uz definiranu obalnu liniju. Ti se objekti definiraju kao 2D elementi s različitima veličinama pokosa.
Aquaterra može automatski proračunati sve količine definirane u poprečnim profilima – dužine, površine i volumeni. Sve proračunate veličine je moguće povezati sa softverima za izradu troškovnika. U slučaju promjene projekta ponovni proračun svih količina je potpuno automatski.

PODRŠKA ZA MIKE FLOOD

Softver MIKE FLOOD proizvođača DHI je napredno rješenje za modeliranje i simuliranje poplava. Softver može u analizu uključiti rijeke, sustave odvodnje i druge hidrotehničke objekte.

U Aquaterri je integrirano sučelje za prijenos podataka u MIKE FLOOD gdje je moguće izvršiti hidraulički proračun. Rezultati hidrauličkog proračuna se mogu u obliku vodnih lica učitati i prikazati u uzdužnim i poprečnim profilima. Isto tako moguće je učitati linije poplavnih valova za prikaz u situaciji.

PODRŠKA ZA hec ras

HEC-RAS je dobro poznati softver za jednodimenzionalno modeliranje stacionarnog tečenja ili dvodimenzionalno modeliranje nestacionarnog tečenja.

U Aquaterri je integrirano sučelje za komunikaciju s HEC-RAS softverom. S tom funkcionalnošću moguće je prenijeti geometriju vodotoka ili kanala iz Aquaterre u HEC-RAS, gdje je potom moguće izvršiti hidraulički proračun. Rezultati proračuna iz HEC-RAS se mogu učitati u Aquaterru i prikazati vodna lica u uzdužnim i poprečnim profilima. U slučaju da se geometrija vodotoka direktno definira u softveru HEC-RAS tu je geometriju moguće prenijeti u Aquaterru.

PODRŠKA ZA GOOGLE MAPS & GOOGLE EARTH

Ova funkcionalnost omogućava jednostavno učitavanje i prikaz karata i visinskih podataka u DWG-u za zadano područje iz Google Maps izvora. Omogućeno je također korištenje Google Street View funkcionalnosti u CAD okruženju.
3D BIM model, napravljen s programom Aquaterra, može se prikazati direktno u Google Earth. Na ovaj način korisniku se omogućuje prezentacija projekta s izvanrednim mogućnostima

BIM PODRŠKA

CGS Labs rješenja podrška su BIM pristupu u projektiranju. Programi kreiraju 3D modele s pridruženim podacima. Kroz pregledne dijaloge moguće je dodavati ili mijenjati pridružene podatke. Kreirani BIM model moguće je zapisati u IFC format datoteke. CGS Labs IFC format prilagođava prema buildingSMART specifikacijama. U programu je moguće koristiti alat za analizu kolizija elemenata BIM modela i time kreirati korektan model za kasnije faze BIM procesa.

IZABERITE KONFIGURACIJU PO ŽELJI

Na raspolaganju je pojedinačna ili mrežna licenca: